Sprievodca cestovného ruchu - akreditácia  MŠVVaŠ SR

 Otvárame : 7.1.2019

Staňte sa kvalifikovaným sprievodcom cestovného ruchu ( CR )

 

Absolvent vzdelávacieho kurzu získa odborné vedomosti a odborné zručnosti pre prácu sprievodcu cestovného ruchu.

Absolvovanie kurzu umožní záujemcom získať odbornú spôsobilosť a zaujímať sa o prácu v cestovnom ruchu na pozíciách delegát CR a sprievodca CR.

Absolvent kurzu pozná  : metodiku sprievodcovskej činnosti, techniku, ekonomiku a geografiu cestovného ruchu, dejiny, kultúru a históriu štátov    Európy  a sveta, spoločensko - politické dianie v SR, Európe a vo svetových turistických centrách. Ovláda sprievodcovské a komunikačné techniky, prácu so skupinou, základy prvej pomoci, základné podnikateľské zručnosti .

 

Požadované vstupné vzdelanie : stredoškolské s maturitou, cudzí jazyk na úrovni B1

Forma vzdelávania : kombinovaná ( prezenčná a dištančná forma štúdia )

Kvalifikačný štandard - 5113 sprievodca CR

Počet hodín spolu : 300  ( 180 hodín teória, 120 hodín prax )

Miesto konania : Bojnice

 

Výučba : vzdelávací program zohľadňuje možné pracovné povinnosti našich klientov, rozvrh vytvárame spoločne s klientami v prvý deň začiatku kurzu.

Forma záverečnej skúšky : teoretická časť - písomný test, ústna skúška

                                       praktická časť - praktická sprievodcovská činnosť

Cena  : od 480,- EUR  ( možnosť uhradiť v splátkach )

V sume je započítaná lektorská činnosť, literatúra, terénne cvičenia a exkurzia

 

Podklady k vzdelávaniu  - prístupné iba po zadaní hesla.

K stiahnutiu TU

 

 

  • RE - PAS

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v pôsobnosti samosprávnych krajov Slovenskej republiky mimo Bratislavského kraja od 20.10.2014 poskytujú príspevky na rekvalifikáciu uchádzača o zamestnanie evidovaným na ÚPSVaR  - informujte sa .

Cena kurzu cez RE - PAS  0 EUR