Rekvalifikačný kurz - Barman

Otvárame:      

Kurz Obsah vzdelávania Výstup

Barman 

                                  

  1. Základy hygieny a bezpečnosti pri práci
  2. Potraviny a nápoje
  3. Odbytové strediská
  4. Práca za barom
  5. Technika prípravy a podávanie nápojov
  6. Receptúry                                              
  • Akreditácia MŠ SR
  • Uznanie kvalifikácie v odbore                      

 

Absolvent vzdelávacieho programu - BARMAN - pozná zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predpisy HACCP, zásady spoločenského vystupovania, zásady práce v spoločensko - zábavných strediskách, zásady práce pri slávnostných príležitostiach.

Ovláda odbornú terminológiu, charakteristiku a druhy nápojov, technologické postupy prípravy miešaných nápojov a ostatných studených a teplých nápojov, gastronomické pravidlá.

Ovláda správne zúčtovanie, formy a spôsoby platobného styku, vyúčtovanie tžieb.

Ovláda prácu s inventárom a strojným zariadením, ovláda zostavenie nápojového lístka podľa gastronomických pravidiel. Ovláda riešenie bežných a mimoriadnych situácií pri práci s hosťom.

Vzdelávací program spĺňa kvalifikačný štandard - 5132 barmani .

Počet hodín : 160

Absolventi rekvalifikačného kurzu získajú kvalifikáciu v odbore BARMAN a majú možnosť získať živnostenské oprávnenie na prácu v gastronomických prevádzkach. Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného rekvalifikačného kurzu je vhodné aj pre uchádzača o prácu na európskom pracovnom trhu.

Cena : od 290 EUR

 

 

 

Podklady k vzdelávaniu  - prístupné iba po zadaní hesla.

K stiahnutiu TU