Rekvalifikačný kurz :   Čašník, servírka  

Otvárame:  2.11.2018, 18.1.2019

 

Kurz Obsah vzdelávania Výstup

Čašník-servírka                   

  1. Základy ekonomiky
  2. Potraviny a výživa
  3. Zariadenie prevádzok 
  4. Technológia                                     
  5. Stolovanie
  6. Odborná prax
  • Akreditácia MŠVVaŠ SR
  • Uznanie kvalifikácie v odbore            

 

Celkový počet hodín : 500

Teoretická príprava : 120 hodín    Praktická príprava : 380 hodín     

Forma štútia : kombinovaná ( prezenčná, dištančná )

Cena : od 450 EUR    ( cez RE - PAS  0 EUR )

 

Kurz je možné absolvovať aj formou individuálneho programu

" Kurz na mieru"

 

Obsahom vzdelávania rekvalifikačného kurzu čašník - servírka sú poznatky z oblasti gastronómie, ktoré umožnia záujemcom o túto profesiu samostatne a kvalifikovane pracovať v oblasti spoločného stravovania v profesii, ktorá si vyžaduje špecifické zručnosti.

Absolvent rekvalifikačného kurzu získa poznatky o stolovaní, potravinách a nápojoch, poznatky o základných gastronomických pravidlách, zostavovaní jedálnych lístkov, spoločenskom správaní, poznatky o HACCP, poznatky o technickom vybavení prevádzky.

Absolventi rekvalifikačného kurzu získajú kvalifikáciu v odbore čašník – servírka a majú možnosť získať živnostenské oprávnenie na prácu v gastronomických prevádzkach. Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného rekvalifikačného kurzu je vhodné aj pre uchádzača o prácu na európskom pracovnom trhu.

Kurz čašník spĺňa kvalifikačný štandard - kód ISCO - 08 : 5131

 

Podklady k vzdelávaniu  - prístupné iba po zadaní hesla.

K stiahnutiu TU

 

 

  • RE - PAS

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v pôsobnosti samosprávnych krajov Slovenskej republiky mimo Bratislavského kraja od 20.10.2014 poskytujú príspevky na rekvalifikáciu uchádzača o zamestnanie evidovaným na ÚPSVaR - informujte sa

Cena kurzu cez RE - PAS  0 EUR               

Klientom kurzu, ktorí sú evidovaní na ÚPSVaR  ( mimo okresu Prievidza ) preplácame cestovné  v prípade, že ÚPSVaR im tento príspevok nevypláca.